Årsmöte

Drevviken & Långsjöns Fiskevårdsförening


DLF årsmöte 2019Medlemmar i Drevviken Långsjöns Fiskevårdsförening kallas härmed till årsmöte den

27 mars 2019 kl 19.00-21.00


Plats: 

Kumla Skolans matsal, Trollbäcken.


Dagordning enligt stadgarna:

§1 Mötets öppnande

§2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

§3 Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar

§4 Val av sekreterare för årsmötet

§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§6 Styrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse

§7 Revisorernas berättelse

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Beslut om ram för arvoden, (tidigare ram har varit 18.000 kr) Inga yrkanden föreligger

§10 Valberedningens förslag

§10a Val av kassör på 2år

§10b Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år

§11 Val av 3 suppleanter till styrelsen på 1 år

§12 Val av 2 revisorer och 1 suppleant på 1 år

§13 Val av valberedning, 3 stycken, för nästa års val, årsmötet beslutar

§14 Beslut om antal tillsynsmän

Om behov uppstår, önskar styrelsen utse antal tillsynsmän i den mån som erfordras

§15 Kräftfisket/Kräftlotteriet 2019

Styrelsen önskar få mandat att utföra medlemsmöte och kräftlotteri efter råd och omständigheter.

Fråga till årsmötet om godkännande.

§16 Årsavgiften 2020, styrelsen föreslår att årsavgiften förblir 250 kr och då ingår som tidigare

2 gäster på kortet.

Fråga till årsmötet om godkännande.

§17 Inkomna motioner:

a) Förbud mot förbränningsmotordrivna båtar i sjöarna Drevviken och Långsjön.

b) Undersök möjligheterna att fiska bort en större mängd vitfisk ur Drevviken

§18 Övriga frågor

§18a Styrelsens begäran om bemyndigande att ändra fiskeregler enl. styrelsens förslag

§19 Vinnare i KM, Gösrace 2018, KM pimpel 2019

§20 Avslutning


Övriga handlingar delas ut på mötet. Dagordning, verksamhetsberättelse och underlag finns även på vår hemsida www.drevviken.com


Övrigt:

OBS. Tag med fiskekort tillika röstkort. Medlems rösträtt utövas genom skriftlig fullmakt till ombud, som dock endast kan företräda en medlem. Ombud skall kunna visa fiskekortet för den han representerar.


Direkt efter årsmötet erbjuds den som har deltagit i mötet på fika och ett föredrag om Gös och fiskeförvaltning. Vi har bjudit in Henrik C Andersson fiskerikonsulent från länsstyrelsen i Stockholm.


För att säkerställa att vi har fika till alla som kommer så önskar vi få ett e-mail om deltagande. Ange deltagare och medlemsnummer. (medlem@drevviken.com)


Verksamhetsberättelsen finner du här

Kallelsen hittar du här

Valberedningens förslag här

Förslag på förändring av fiskeregler dokumentet här

Motioner 2019 här


Vi ses på årsmötet


Styrelsen DLF